Privacy

Het Van Eesteren Museum, gevestigd aan Noordzijde 31, 1064 GV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Noordzijde 31
1064 GV Amsterdam
+31 20 447 18 57
info@vaneesterenmuseum.nl
www.vaneesterenmuseum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt: doordat u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of contact met ons zoekt via een ander contactformulier op onze website, doordat u als vrijwilliger voor ons gaat werken of doordat u gebruik maakt van onze diensten.Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn: voor- en achternaam,
geboortejaar, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact
Door gegevens aan ons te verstrekken, geeft u ons toestemming om de gegevens voor hieronder vermelde doeleinden te gebruiken.

Het Van Eesteren Museum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor evenementen, het aan u kunnen leveren van onze diensten en/of goederen, om met u te kunnen communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, om met u te kunnen communiceren indien dit nodig is omdat u vrijwilliger bent of een andere relatie met ons bent aangegaan, het afhandelen van uw betaling, het Van Eesteren Museum verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk zijn verplicht, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Van Eesteren Museum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Eesteren Museum) tussen zit.

Het Van Eesteren Museum gebruikt de volgende programma’s

Webflow voor de website www.vaneesterenmuseum.nl.
Campaign Monitor software, voor het versturen van nieuwsbrieven en mailings.
Global Ticket, online-ticketsysteem gekoppeld aan de website, voor de aankoop van tickets.
Scan’r (Intersolve Technologies), scansoftware voor het scannen van de Stadspas.

Met de producenten en/of leveranciers van deze programma’s en applicaties heeft het Van Eesteren Museum verwerkersovereenkomsten gesloten. Voor meer informatie over het privacybeleid van deze producenten verwijzen wij naar de privacyverklaringen van de betreffende organisaties.

Wie er binnen het Van Eesteren Museum bij uw gegevens kan
Binnen het Van Eesteren Museum hebben alleen daartoe aangewezen medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens. De coördinator van het onderdeel waarvoor u werkt kan uw telefoonnummer en e-mailadres raadplegen om contact met u te kunnen onderhouden. Overige medewerkers of vrijwilligers kunnen alleen die persoonsgegevens raadplegen die strikt noodzakelijk zijn voor het uitoefen van hun functie of taak.Hoe wij persoonsgegevens beveiligenHet Van Eesteren Museum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vaneesterenmuseum.nl.

Bewaartermijn
Van Eesteren Museum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Nadien worden enkel die gegevens bewaard die noodzakelijk zijn om statistische informatie te kunnen genereren. Bijvoorbeeld over bezoekersaantallen. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd gebruikt en bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Van Eesteren Museum verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met hen of met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Van Eesteren Museum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het Van Eesteren Museum werkt samen met:
Campaign Monitor: voor het versturen van externe nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere digitale mailings. Geadresseerden kunnen zich op elk moment uitschrijven voor deze berichten door middel van een opt-out die onderaan iedere nieuwsbrief staat. Het Van Eesteren Museum heeft met Campaign Monitor een verwerkersovereenkomst gesloten.

Facebook: Het Van Eesteren Museum heeft een eigen Facebook-pagina, maar maakt geen gebruik van betaalde advertenties en slaat geen persoonsgegevens van gebruikers van deze Facebook-pagina op. Gebruikers van de Facebook-pagina van het Van Eesteren Museum doen dit met hun eigen Facebook-profiel.

LinkedIn: Het Van Eesteren Museum heeft een eigen LinkedIn-pagina, maar maakt geen gebruik van betaalde advertenties en slaat geen persoonsgegevens van gebruikers van LinkedIn op. Gebruikers van de LinkedIn-pagina van het Van Eesteren Museum doen dit met hun eigen LinkedIn-profiel.

Google Analytics: voor het meten van het aantal bezoekers van onze website www.vaneesterenmuseum.nl.

Met deze derden heeft het Van Eesteren Museum verwerkersovereenkomsten gesloten. Voor meer informatie over het privacybeleid van deze partijen verwijzen wij naar de privacyverklaringen van de betreffende organisaties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van het Van Eesteren Museum maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. Het Van Eesteren Museum werkt samen met Google om bezoekersaantallen op de website te meten. We verzamelen geen persoonlijke data of IP-adressen van bezoekers. Er worden enkel anonieme data verzameld die niet herleidbaar zijn naar een persoon en er worden geen persoonlijke data aan Google doorgegeven.Het Van Eesteren Museum heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en heeft Google Inc. geen toestemming gegeven deze informatie te delen met eigen commerciële afdelingen of deze te verschaffen aan derden, tenzij Google Inc. daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google Inc. verwerken. Het Van Eesteren Museum voldoet daarmee aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

De website van het Van Eesteren Museum gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden eventuele voorkeursinstellingen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt het vastleggen en verwerken van door cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten op het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Van Eesteren Museum, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, naar u of een andere door u genoemde persoon of organisatie te sturen. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vaneesterenmuseum.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.Het Van Eesteren Museum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.Wijzigingen

Het Van Eesteren Museum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Als wij dit doen, zullen wij maatregelen treffen om u daarover te informeren.Het Van Eesteren Museum, gevestigd aan Noordzijde 31, 1064 GV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.